87 property portfolio_wylie tx_chase bank [representative photo]