361 property portfolio_st louis mo_sprint [representative photo] (2)